Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

 » VĂN BẢN TRƯỜNG

VĂN BẢN TRƯỜNG

BAO CAO CONG KHAI DU TOAN NAM 2019
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOAN NĂM 2019

 • Cong khai tai chinh
  Báo cáo công khai Tài chính Ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng ...

 • Thong-bao
  Số: 746 /UBND-NV A Lưới, ngày 24 tháng 9 năm 2018; Về việc thực hiện Quy tắc ...

 • VĂN BẢN TRƯỜNG
  Số: 367/PGDĐT A Lưới, ngày 01 tháng 10 năm 2018 V/v tăng cường công tác đối ...

 • VĂN BẢN TRƯỜNG
  QUYẾT ĐỊNH số 08/QĐ-TMNAR Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm ...