Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

 » VĂN BẢN TRƯỜNG

VĂN BẢN TRƯỜNG

BAO CAO CONG KHAI DU TOAN NAM 2019
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOAN NĂM 2019

 • Cong khai tai chinh
  Báo cáo công khai Tài chính Ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng ...

 • Thong-bao
  Số: 746 /UBND-NV A Lưới, ngày 24 tháng 9 năm 2018; Về việc thực hiện Quy tắc ...

 • VĂN BẢN TRƯỜNG
  Số: 367/PGDĐT A Lưới, ngày 01 tháng 10 năm 2018 V/v tăng cường công tác đối ...

 • VĂN BẢN TRƯỜNG
  QUYẾT ĐỊNH số 08/QĐ-TMNAR Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm ...