Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Những tấm lòng hảo tâm