Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

 » Tổ chức đoàn thể » Đoàn

Đoàn