Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Hồ Thị Hạnh
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email: hothihanhmnaroangf@gmail.com
Điện thoại:  01632332183
Địa chỉ:  Trường MN A Roàng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1107